Lokalprogram

Lokalprogram for MDG Vennesla:

Visjon:

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomisk vekst må underordnes sunne, økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Målet er livskraftige lokalsamfunn basert på fellesskap og lokale ressurser. Vi ønsker å utforme en fremtidsrettet og helhetlig politikk som legger til rette for et godt og bærekraftig samfunn for oss og for våre etterkommere. Grønn politikk er både nasjonalt og internasjonalt basert på de tre solidaritetsprinsippene: solidaritet mellom mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner, og solidaritet med dyr og natur.

 

Næringsutvikling:

Vi ønsker å stimulere til økt næringsutvikling og flere innovative og teknologiske arbeidsplasser i kommunen. Et sterkt og kunnskapsrikt næringsliv bidrar til økt kompetanse og fungerer som forbilde og motivasjon for ungdom i utdanning. Det grønne skiftet trenger nye grønne bedrifter og arbeidsplasser.

 • Tilrettelegge for lokale bedrifter med fokus på bærekraftig teknologi, og produktutvikling.
 • Øke og styrke lokal matproduksjon.
 • Tilrettelegge for lokal videreforedling av råvarer produsert i Vennesla.
 • Vi mener at Hunsøya med sin historie og unike beliggenhet har potensiale til å bli et særegent kultursentrum for hele regionen. Hunsøya kan på denne måten på nytt bidra til et løft for Vennesla kommune. Vi mener derfor at å bygge et kjøpesenter på området vil være forhastet og kortsiktig planlegging. I stedet bør man se på hva som skal til for å trekke både næring, kultur og folkeliv til området, som et supplement til det eksisterende sentrum i Vennesla.

 

Helse:

Forebyggende helsearbeid legger grunnlaget for god helse hele livet. MDG Vennesla ønsker å åpne opp for å snakke om de vanskelige tingene før de blir ett problem, samt å legge til rette for friluftsliv, fysisk aktivitet og et godt kosthold. Livet skal være godt både for ung og gammel.

 • Minst 50% økologisk og lokalprodusert mat i offentlige institusjoner.
 • Momsfritak på økologiske varer
 • Legge bedre til rette for turer og rekreasjon ved merking og skilting av offentlige turstier og løyper.
 • Sette fokus på psykisk helse og rusforebyggende tiltak i skolen. Lavterskeltilbud i depresjonsmestring for ungdom.
 • Sørge for tilstrekkelig bemanning og et akseptabelt aktivitetstilbud ved alders og sykehjem i kommunen. Opprette kontakt mellom skoler/barnehager og sykehjem.
 • Arbeide for å opprette en uavhengig kontrollinstans for å ivareta barnas beste i barnevernssaker.

 

Kultur og idrett:

Kultur og idrett danner grunnlag for livskvalitet, god helse og samhold. Vi i MDG Vennelsa ønsker å styrke dette ved å:

 • Opprettholde og styrke kulturskolen i Vennesla. Bl.a ved å utvide undervisningstilbudet til å omfatte flere instrumenter, samt gi et bredere tilbud i de desentraliserte delene av kommunen.
 • Legge til rette for aktiviteter for ungdom som er åpne for alle uavhengig av livssyn og kulturell bakgrunn.
 • Stimulere det profesjonelle kulturlivet i kommunen ved å øremerke penger til lokalt forankrede kunstprosjekter og kunstnere.

 

Klima og miljø:

Vennesla er en kommune med sterke tradisjoner og dype røtter. Arbeiderkulturen er en sterk kultur basert på hardt arbeid, samhold og solidaritet. Dette kan være gode egenskaper å ta med seg inn i det grønne skiftet. Vi ønsker å sette klima og miljø på dagsorden ved å:

 • Øke bevisstheten rundt økologiske matvarer
 • Stimulere til småskala energiproduksjon som solceller, fjernvarme og biogass.
 • Kreve at offentlige institusjoner som skoler, barnehager og kommuneadministrasjonen inngår innkjøpsavtaler med lokale matprodusenter. Minst 50 % av denne økologisk så langt det lar seg gjøre, for å stimulere til økologisk landbruk i kommunen.
 • Oppfølging/oppdatering av klima- og energiplan samt klimaplan utarbeidet for knutepunkt Sørlandet.
 • Stille miljøkrav til ny bebyggelse –         Gang og sykkelveger
 • Solcellepanel på nye offentlige bygg
 • Trebygg framfor betongkonstruksjoner

 

Livskvalitet:

Miljøpartiet De Grønne i Vennesla ønsker et varmere samfunn der livskvalitet prioriteres framfor økonomisk vekst. Et inkluderende samfunn der ingen blir satt utenfor. Ei bygd der det er godt å leve for alle.

 • Flere lekeplasser i kommunen
 • Park og rekreasjonsområde på Hunsfoss
 • Et godt aktivitetstilbud for ungdom uavhengig av livssyn og kulturell bakgrunn.
 • Oppfølging av LISA-prosjektet med tiltak for bygdeutvikling. Blant annet tilrettelegging av badestrand langs Hægelandsvannet.

 

Samferdsel:

Vennesla må få et bedre kollektivtilbud for å minske personbiltrafikken så mye som mulig, samt tilrettelegge for å få personbilparken over på elektriske biler. Samtidig mener vi at Vennesla ikke kan tilby viktige offentlige tjenester avskåret fra offentlig transport slik de er i dag.

 • Utvide busstilbudet i kommunen: Heptekjerr, Lomtjønn, Heisel. Buss over Drivenes mellom Hægeland, Øvrebø og Vennesla. Lokaltogforbindelse til Kristiansand på eksisterende linjer. Utrede muligheten for lokaltogforbindelse langs Setesdalsbanen, gjerne utvidet helt opp til Byglandsfjord.
 • Tog og buss på samme månedskort
 • Tilrettelegge for EL-bil. Øremerke flere eksisterende parkeringsplasser for EL-bil. Opprette nye ladestasjoner i Vennesla og hurtiglading på Hægeland og Øvrebø.
 • Nattbusstilbud fra Kristiansand til Hægeland og Kile i helgene.
 • Legge til rette for opplyste gang og sykkelveger. Ny sykkelveg mellom Hægeland og Kile samt Storvoll og Eikelandsdalen.

 

Skole:

Barn og unge opplever i dag et stort press fra mange kanter. Leksene skal gjøres, man skal se bra ut, være veltrent, ha gode karakterer og gjøre foreldrene sine stolte. MDG Vennesla vil at barn skal få være barn, derfor vil vi:

 • Fokusere på trivsel og læring framfor økt kartlegging i skolen. Flere praktiske fag på pensum.
 • 50% økologisk mat i kantiner. Oppretting av skolehager der elevene dyrker egen frukt og grønnsaker.
 • Gjennomføre en prøveordning med leksefri skole.
 • Høyere lærertetthet i skole og barnehage
 • Åpne for at lærere og pedagoger skal få større kontroll og innflytelse over skolehverdagen.
 • Sette fokus på rusproblematikk, forebyggende arbeid, informasjon om rus, psykisk helse, mestring, ensomhet.

 

Landbruk:

Miljøpartiet De Grønne ønsker å støtte opp om landbruket på nasjonalt og lokalt nivå. Vi vil øke lønnsomheten og legge til rette for økt lokal omsetning og videreforedling.

 • Kreve at offentlige kantiner og institusjoner serverer 50% økologisk og lokalt produserte matvarer.
 • Styrke jordvernet
 • Sørge for at tilgjengelige midler kommer landbruket i Vennesla til gode.
 • Stimulere småskala og økologisk landbruk samt lokal videreforedling.

 

Innvandring og integrering:

Å vise solidaritet mellom mennesker innebærer også å vise solidaritet med mennesker utenfor våre egne landegrenser. Norge blir stadig kåret til et av verdens beste land og bo i, og vi har kapasitet og ressurser til å dele på godene med folk som trenger det.

 • Vi ønsker at Vennesla Kommune skal ta i mot flere flyktninger og asylsøkere.
 • Styrke språkopplæring og belønne bedrifter som er gode på integrering.
 • Å stimulere til flere religiøst uavhengige og multikulturelle arrangementer ved å bistå økonomisk og praktisk med for eksempel gratis utlån av lokaler.